Convocatòria Beca Investigació Projecte "Solenpe"

La beca té la finalitat d’afavorir l’adquisició de coneixements bàsics de la persona becada en aspectes relacionats amb la fabricació, caracterització elèctrica i òptica de prototips de dispositius de cèl·lules solars de perovskita. Adquirir habilitats i destreses de treball en equip. Adquirir competències en la preparació de sistemes de mesura elèctrica i òptica. Desenvolupar autonomia i confiança en la fabricació i mesura d’electrodes nanoestructurats.

Característiques de la beca
1 Beca d’investigació.
2 Dedicació a temps parcial: 15 hores setmanals.
3 Durada prevista: 9 mesos i 15 dies, comptadors des del nomenament del becari o becària (pot ser prorrogada per un període no superior al de gaudiment i mentre es mantinga vigent el projecte/contracte al qual està vinculada la beca, sempre que hi haja disponibilitat pressupostària i mitjançant acord de la comissió prevista en aquesta convocatòria).
4 Retribució bruta de 350 euros mensuals

Deadline date: 
Tuesday, February 28, 2017

If you are interested in applying for this job offer, click here

  • With the support of